Blog > Komentarze do wpisu
Jakie są reguły konkursu?
Zaczynamy już dziś! Regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „TEN INNY”

PREAMBUŁA

Podstawowy zamiar: w duchu Kampanii Rady Europy zabiegać o wolność od dyskryminacji i rasizmu przez korzystanie z wolności słowa.
Uczestnicząc w tym konkursie nawiązujemy współpracę między sobą. Odkrywamy, opisujemy i podziwiamy rozmaitość istnień ludzkich.
Młodzi ludzie i ich przyjaciele – np. uchodźcy, seniorzy, dzieci – opowiadają i piszą, jak zobaczyli i przekonali się o wielkiej rozmaitości ludzi – jak bywają inni, jak ze swoją innością mogą stać się bliscy.
Dzięki temu bardziej docenimy różnorodność!
 


CZĘŚĆ PIERWSZA – ZASADY OGÓLNE:

1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Grupa Wirydarz przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii oraz Fundacja Wychowawców i Młodzieży „Prom”. Animatorką konkursu jest Halina Bortnowska.
2. Konkurs jest realizowany w ramach Kampanii Rady Europy „All Different – All Equal” – „Każdy inny – wszyscy równi”.
3. Celem konkursu jest zebranie relacji opisujących i ukazujących różnorodność.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zamieszkujące i legalnie przebywające na terytorium RP.
5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, niezależnie od wieku.


CZĘŚĆ DRUGA – UDZIAŁ W KONKURSIE:

6. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie organizatorom tekstu w języku polskim – reportażu, wywiadu, felietonu, dziennika podróży, prezentacji internetowej, bloga – lub fotografii, rysunku, plakatu/grafiki, krótkiego materiału audio (podcast) albo video (vcast).
7. Praca może mieć dowolną objętość, fotografie i rysunki mogą być nadsyłane pojedynczo lub jako jeden cykl (zawierający nie więcej, niż 10 fotografii/rysunków).
8. Jeśli praca była już publikowana, uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym organizatorów konkursu, podając miejsce publikacji.
9. Prace można nadsyłać od 15. lutego 2007 roku do 25. października 2007 roku na adres mailowy
ten_inny_konkurs@gazeta.pl. Jeśli uczestnik konkursu nie ma dostępu do Internetu, istnieje możliwość wysłania pracy pocztą na adres grzecznościowy:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
Koniecznie z dopiskiem: Konkurs TEN INNY.
10. Autorzy prac nadsyłanych do konkursu pozostają anonimowi. Do konkursu przyjmowane są jedynie prace podpisane pseudonimem.
11. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z deklaracją uczestnika, że posiada prawa autorskie do pracy oraz wyrażeniem zgody na opublikowane jej na stronie internetowej konkursu. W przypadku prac już publikowanych, do których prawa autorskie przysługują wydawcy lub innemu podmiotowi, wymagana jest jego pisemna zgoda na publikację pracy na stronie internetowej konkursu oraz w pokonkursowej publikacji.


CZĘŚĆ TRZECIA – PRZEBIEG KONKURSU:

12. Konkurs odbywa się w cyklu miesięcznym. Każdy uczestnik może przysłać w miesiącu najwyżej jedną pracę (lub jeden cykl prac, jeśli są to fotografie, rysunki itp.) w każdej z kategorii: tekst, blog, fotografia, rysunek/plakat/grafika, audio/video.
13. Spośród prac nadesłanych do 25. dnia każdego miesiąca w każdej kategorii zostanie wyłoniona jedna praca zwycięska, a jej autor nagrodzony.
14. Prace oceniane będą przez jury formowane przez organizacje inicjujące konkurs. Pełen skład jury opublikowany zostanie na stronie internetowej konkursu.
15. Jury może zapraszać do oceny nadesłanych prac ekspertów z dziedziny, której dotyczą dane prace.
16. Wyniki konkursu miesiąca będą ogłaszane 30. dnia każdego miesiąca (w wyjątkowych okolicznościach podyktowanych potrzebą przedłużenia czasu niezbędnego jury do podjęcia decyzji, opublikowanie wyników może zostać przesunięte o trzy
 dni czyli do 2. dnia kolejnego miesiąca). Pierwsze wyniki zostaną ogłoszone 30. marca 2007 r.
17. Wyniki konkursu miesiąca będą ogłaszane na stronie internetowej konkursu. Ta sama formuła obowiązuje przy ogłaszaniu wyników finału.
18. Każda praca, która zwycięży w konkursie miesiąca, a także prace wyróżnione mają zapewniony udział w finale konkursu.
19. Dodatkowo w finale może zostać utworzona oddzielna kategoria dla prac już wcześniej publikowanych.

20. Autorzy prac nagrodzonych w finale zostaną poproszeni o ujawnienie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez organizatorów, w celu prowadzenia niniejszego konkursu.
21. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na pokonkursowej stronie internetowej. Autorzy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację nagrodzonych prac, także w czasopismach i na portalach współpracujących z organizatorami konkursu.
22. Wszystkie osoby nagrodzone w trakcie trwania konkursu zostaną zaproszone na spotkanie pokonkursowe, które odbędzie się w listopadzie 2007 r.

CZĘŚĆ CZWARTA – POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

23. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwania lub odwołania konkursu.
25. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

niedziela, 11 lutego 2007, ten_inny_konkurs

Polecane wpisy

  • Zbieramy 1%

    Program Warszawa Różnolita, a także sam konkurs Ten Inny, zostały zrealizowane przez trzy współpracujące ze sobą organizacje: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarz

  • Pola konkursowe

    Czyli gdzie szukać tematu. NIEPRZEZWYCIĘŻONA ODMIENNOŚĆ DOŚWIADCZEŃ może prowadzić DO DYSKRYMINACJI. Obserwujcie i przedstawiajcie doświadczenia, jakie są udzi

  • Co to za konkurs?

    „Pojęcie Inny jest najczęściej określane z punktu widzenia białego, Europejczyka. Ale dziś idę przez wieś w górach Etiopii, biegnie za mną gromada dzieci